Sakarya Hızırtepe Kapalı Pazaryeri
Sakarya Hızırtepe Kapalı Pazaryeri
Sakarya Hızırtepe Kapalı Pazaryeri

Sözleşme bedeli : 1.890.000.00 TL

Başlangıç tarihi : 01.03.2012